Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Eroe Athens Jewelry. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι «Πωλητής», «Επιχείρηση», «Εμείς», «Εμάς» και «Μας» αναφέρονται στην Eroe Athens Jewelry, δηλαδή στην ατομική επιχείρηση η οποία ανήκει στη Μαρία Kαλαντζή, με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ανατολής 33, 14121, με Α.Φ.Μ. 302080523 και  στους προστηθέντες της επιχείρησης.  

 Ως Χρήστης/Πελάτης ή Επισκέπτης ή Αγοραστής ή Καταναλωτής, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας από τον χρήστη/πελάτη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η Eroe Athens Jewelry διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Eroe Athens Jewelry θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης/πελάτης. Ο χρήστης/πελάτης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη/πελάτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Αναπόσπαστα και δεσμευτικά τμήματα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι όροι για τους Τρόπους Πληρωμών και Αποστολών, για τις Αλλαγές και Επιστροφές και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτά παρατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

 

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc, η οποία μας την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στον χρήστη/πελάτη. 

ΤΜΗΜΑ 1 – Όροι Καταστήματος Online 

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών.

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης/πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην επιχείρησή μας ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Κατά την περιήγηση του χρήστη/πελάτη στον ιστότοπό μας, απαγορεύεται ρητά η μετάδοση bugs ή ιών υπολογιστή ή κώδικα καταστροφικής φύσης ή κακόβουλου λογισμικού. Η παραβίαση ή οποιουδήποτε από τους όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών για τον συγκεκριμένο χρήστη, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας, μεταξύ των οποίων και για αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης. 

Ο πωλητής προσφέρει προϊόντα προς πώληση στην παρούσα ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του, διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του, δηλαδή στους χρήστες/πελάτες.

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελιών που λαμβάνονται από χρήστες που δεν είναι «χρήστες/πελάτες» και κάθε άλλης παραγγελίας που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, την μεταβίβαση και την αποδοχή εντολών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μεταξύ των «χρηστών/πελατών» του και του πωλητή.

 Οι Όροι Χρήσης δε ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που εκτελούνται από τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων (banner) ή άλλων υπερσυνδέσμων. Πριν την αποστολή παραγγελιών και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους, σας συστήνουμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, καθώς η Eroe Athens Jewelry δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους ή για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ χρηστών της ιστοσελίδας μας και τρίτων.

Online Παραγγελία – Αποδοχή Γενικών Όρων Χρήσης & Συναλλαγών, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Επιστροφών

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Παραγγελίας σας για την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Τρόπους Πληρωμών και Αποστολών, τις Αλλαγές και Επιστροφές και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτά παρατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

Μέσω του ιστοτόπου https://eroeathens.com παρέχουμε πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε παραγγελθέντος προϊόντος και την αντίστοιχη τιμή ανά προϊόν (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων), τον τρόπο πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αγορά κάθε προϊόντος, τον τρόπο παραλαβής των αγορασμένων προϊόντων, πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των παραπόνων από την πλευρά του πωλητή, την αποστολή και τα έξοδα αποστολής, καθώς και τα στοιχεία, τη γεωγραφική διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή και την ημερομηνία εντός της οποίας ο πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα.

Η Eroe Athens Jewelry σας παρέχει, επίσης, μια περίληψη των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας μετά την αγορά σας.

Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας στην Eroe Athens Jewelry, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασής σας με την επιχείρηση. Εάν δεν συμφωνείτε με ορισμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, παρακαλούμε να μην υποβάλετε το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών όπως και τις περαιτέρω προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, στους Τρόπους Πληρωμών και Αποστολών, στις Αλλαγές και Επιστροφές και στην Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων.

 

  Online Παραγγελία – Παρακολούθηση

Αν η παραγγελία σας βρίσκεται σε στάδιο αποστολής και έχει παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία Courier, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής, ο οποίος θα αναγράφεται στην email που λαμβάνετε όταν η παραγγελία σας έχει δρομολογηθεί προς παράδοση.

Ευθύνη για ελαττώματα, απώλεια

O δικτυακός τόπος μας, διατηρεί απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος ή λανθασμένης αποστολής προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υποχρεωτικών διατάξεων περί προστασίας των καταναλωτών (Άρθρο 5 Ο∆ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών) (α) να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος ή την διόρθωση της αποστολής χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη Διαδικασία Υπαναχώρησης/Επιστροφής.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της επιχείρησής μας, παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει  φθορές, εκδορές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Για να θεωρηθεί έγκυρη η έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος, η Eroe Athens Jewelry θα πρέπει να ενημερωθεί και να ενεργήσει σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο πεδίο «Αλλαγές και Επιστροφές» στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος πριν την παράδοση αυτού σε εσάς, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε της αγοράς του και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλει για την αγορά τους.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει τον πωλητή μέχρι να το παραλάβει είτε ο χρήστης/πελάτης, είτε τρίτο πρόσωπο το οποίο παρέλαβε το προϊόν για λογαριασμό του χρήστη/πελάτη, (διάφορο του μεταφορέα) και έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στο χρήστη/πελάτη. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στο χρήστη/πελάτη, ήδη από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από το χρήστη/πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την επιχείρησή μας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του αγοραστή, έναντι του μεταφορέα.

 Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

Η Eroe Athens Jewelry ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Συνεπώς, η Eroe Athens Jewelry έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

- ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη,

- τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,

- η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού.

Ωστόσο, η Eroe Athens Jewelry δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήστη/πελάτη, σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

Επιπλέον, η Eroe Athens Jewelry ουδεμία εγγύηση παρέχει:

- για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε και

- για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών/πελατών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Η Eroe Athens Jewelry καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστοτόπου. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/πελάτες αποδέχονται ότι η Eroe Athens Jewelry δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/πελάτες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου, η Eroe Athens Jewelry δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία (εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της.

Η Eroe Athens Jewelry αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του https://eroeathens.com, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του https://eroeathens.com.

Τροποποιήσεις στις υπηρεσίες και στις τιμές 

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, χωρίς να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών/πελατών μας. 

Προϊόντα ή Υπηρεσίες 

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αυτούς που περιλαμβάνονται στο πεδίο “Αλλαγές και Επιστροφές” στην ιστοσελίδα μας.  

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η αποτύπωση του χρώματος των προϊόντων θα είναι ακριβής σε κάθε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας ανά άτομο ή γεωγραφική τοποθεσία, κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή των τιμών των προϊόντων, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική μας κρίση. 

H Eroe Athens Jewelry διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παραγωγή ή τη διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή και οι σχετικές παραγγελίες θα θεωρούνται άκυρες ή ανυπόστατες και δε θα εκτελούνται. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιστρέφεται άμεσα από την επιχείρησή μας τυχόν αντίτιμο το οποίο ενδεχομένως να έχει καταβληθεί από τον χρήστη/πελάτη για το προϊόν το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Eroe Athens Jewelry για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας, για τους παραπάνω λόγους. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Eroe Athens Jewelry για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

H Eroe Athens Jewelry διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία η οποία έχει πραγματοποιηθεί από το χρήστη/πελάτη. Μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να ακυρώσει τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά επιχείρηση, ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, θα σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε καταχωρήσει κατά το χρόνο της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να συνδέονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να παρέχει τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να ενημερώνει αμέσως τον λογαριασμό του με τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε η Eroe Athens Jewelry να μπορεί να ολοκληρώσει τις συναλλαγές και να επικοινωνήσεί με τον χρήστη/πελάτη, όπως απαιτείται. 

Τρόποι πληρωμής, αποστολών, αλλαγής και επιστροφής προϊόντων

Οι ειδικότεροι όροι για τους τρόπους πληρωμής, αποστολών, αλλαγής, επιστροφής προϊόντων και υπαναχώρησης, αναγράφονται στις σχετικές υποενότητες της ιστοσελίδας μας και είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. του Αστικού Κώδικα, το Ν. 2251/94, για την Προστασία των Καταναλωτών και το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο με το οποίο το ελληνικό δίκαιο εναρμονίστηκε με την υπ΄ αριθ. 2000/31 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΦΕΚ 116Α’/16-5-2003). Οι ανωτέρω νόμοι εφαρμόζονται και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες δεν περιγράφονται ή δεν εξειδικεύονται στους όρους που είναι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας.  

 

Θέματα τιμολόγησης & φορολογίας

Σε όλους το κατωτέρω τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρίας, δραστηριότητα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κινητό και σταθερό τηλέφωνο.

Στις τιμές μας συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι.

Σε περίπτωση που είστε υποκείμενο στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο και υπάγεστε σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, ισχύουν τα εξής:

Εφόσον η έδρα σας είναι στην Ελλάδα και υπάγεστε σε περιοχή ή ανήκετε σε κατηγορία επιχειρήσεων με ειδικό καθεστώς φορολόγησης, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσετε με την Eroe Athens Jewelry, εφόσον είναι η πρώτη φορά που καταχωρείτε παραγγελία. Η ιδιότητα του υποκείμενου θα πρέπει να αποδεικνύεται από την βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης εργασιών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με όποιο άλλο έγγραφο θεωρηθεί απαραίτητο και σας ζητηθεί.

Παρεχόμενες πληροφορίες


Η Eroe Athens Jewelry δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν την ίδια την επιχείρηση, όσο και ως προς τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Η Eroe Athens Jewelry αναλαμβάνει, ακόμη, να καταχωρεί τις φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να τις υποβάλλει σε επεξεργασία οποιουδήποτε είδους ή παραποίηση. 

Οι καταχωρημένες φωτογραφίες απεικονίζουν τα διατιθέμενα προϊόντα, όπως ακριβώς είναι κατά την φυσική τους υπόσταση.


Η Eroe Athens Jewelry δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες. Η Eroe Athens Jewelry αναλαμβάνει να εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει αμελλητί. 


Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, η Eroe Athens Jewelry αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Η Eroe Athens Jewelry αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Eroe Athens Jewelry αναλαμβάνει να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής του προϊόντος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, λόγω λάθους στην αναγραφόμενη τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος. 


Ο πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παράδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

 

Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Eroe Athens Jewelry καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελιών σας σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. Ωστόσο, η επιχείρησή μας διατηρεί την επιφύλαξη για καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων.  

Η καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων μπορεί να οφείλεται σε διάφορα γεγονότα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά, είτε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, είτε μη διαθεσιμότητα του προϊόντος λόγω εξάντλησης αυτού, είτε καθυστέρησης στην αποστολή του προϊόντος από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρησή μας θα σας επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που έχετε τυχόν καταβάλλει.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eroe Athens Jewelry στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eroeathens.com ή στο τηλέφωνο 2106613629 (καθημερινές 10:00 - 18:00) ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

 

 Ασφάλεια Αγορών 

Η Eroe Athens αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/Πελατών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα:

  • Αναγνώριση Πελάτη

Κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, υπάρχει η δυνατότητα να γίνετε εγγεγραμμένο Μέλος απολαμβάνοντας τα σχετικά προνόμια του μέλους όπως η πρόσβαση και αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων, το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα αγαπημένα σας, η αλλαγή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), η εγγραφή ή αναίρεση της εγγραφής σας στα newsletters μας κ.α.

Η πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας γίνεται μέσω ειδικών κωδικών εισόδου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) όσο συχνά επιθυμείτε και είστε ο μόνος που έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας μέσω των ανωτέρω κωδικών και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Eroe Athens Jewelry, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 

  • Κρυπτογράφηση

Από το καλάθι μέχρι το τέλος της διαδικασίας αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://eroeathens.com, για όλες τις πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά της διαδικασία της παραγγελιοληψίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της επιχείρησης, κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού κρυπτογράφησης. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού κρυπτογράφησης και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της επιχείρησης αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της επιχείρησης, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.ΤΜΗΜΑ 2 – Γενικοί Όροι 

Αποποίηση Περιεχομένου

Το https://eroeathens.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

H Eroe Athens Jewelry διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών. Η Eroe Athens Jewelry ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του https://eroeathens.com. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του https://eroeathens.com για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας, ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του https://eroeathens.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Παρόλο, που η Eroe Athens Jewelry καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο https://eroeathens.com, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο https://eroeathens.com να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

H Eroe Athens Jewelry δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες/πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρησή μας έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο https://eroeathens.com, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες του ιστότοπου eroeathens.com και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

- λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers,

- οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

- γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του https://eroeathens.com ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών/Πελατών για τις οποίες η Eroe Athens Jewelry δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

- πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η πρόσβαση στο https://eroeathens.com και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την επιχείρηση, της λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα, διεξάγονται από τους χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο χρήστης/πελάτης και καταναλωτής της ιστοσελίδας https://eroeathens.com αποτελεί τον μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη νόμιμη χρήση του δικτυακού τόπου, του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

H Eroe Athens Jewelry δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας https://eroeathens.com και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της επιχείρησης για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας. 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης/πελάτης/καταναλωτής της ιστοσελίδας https://eroeathens.com ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγεί στο https://eroeathens.com, όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών του διαδικτυακού τόπου https://eroeathens.com και όλων των διαδικτυακών της τόπων και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (4624/2019 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο https://eroeathens.com ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο χρήστης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή όπου για να έχει ένας χρήστης/πελάτης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του https://eroeathens.com.

Εγγραφή ως Μέλος

Εφόσον ως επισκέπτης επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στο eroeathens.com, η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή. Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει να εγγραφείτε ως νέο μέλος, δημιουργώντας λογαριασμό.

Μπορείτε να εγγραφείτε και ως μέλος εξ αρχής, επιλέγοντας το «Εγγραφή» στο μενού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της Ιστοσελίδας.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email, προσωπικό κωδικό) και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης, των Γενικών Όρων Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γίνεστε Μέλος στο eroeathens.com και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το eroeathens.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος, η επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

-       για τη δημιουργία λογαριασμού σας στο eroeathens.com μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών, τα προσωπικά σας στοιχεία κ.λπ.

-       για τη διασφάλιση της μεταξύ μας επικοινωνίας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή),

-       για την αποστολή προς εσάς ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής μας, εφόσον συναινέσετε προς τούτο. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του eroeathens.com και του περιεχομένου του. Η Eroe Athens Jewelry έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του eroeathens.com και του περιεχομένου του. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του eroeathens.com και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς την ενίοτε γραπτή συναίνεση/εξουσιοδότηση μας. 

Αναφορικά με τη χρήση του eroeathens.com, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του eroeathens.com και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του eroeathens.com και του περιεχομένου του. 

Απαγορεύεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος eroeathens.com για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού,  δυσφημιστικού, χυδαίου,  άσεμνου, ανήθικου, το οποίο ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας ή αυτοβούλως, ο χρήστης/πελάτης μάς αποστείλει δημιουργικές ιδέες, προτάσεις ή σχόλια, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε online, μέσω email, μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, ή συμμετάσχει σε διαγωνισμό της Eroe Athens Jewelry, μας παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων, την άδεια και τη ρητή συγκατάθεσή του όπως, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράζουμε και να χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα ανωτέρω, τα οποία μας διαβιβάζονται. Η χρήση των ανωτέρω απαγορεύεται, στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης εκφράσει ρητά και εγγράφως την αντίθεσή του προς τη χρήση αυτή, η οποία θα μας αποστέλλεται κατά το χρόνο υποβολής των ανωτέρω σχολίων, προτάσεων, συμμετοχής κ.λπ. Αποκλείεται ρητά η ευθύνη του https://eroeathens.com για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – από τη δημοσίευση των σχολίων αυτών των χρηστών/πελατών, εφόσον δεν περιέχουν περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο,  άσεμνο, ανήθικο, το οποίο ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το eroeathens.com και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στη σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

Απαγορευμένες ενέργειες / προσβάσεις

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή του χρήστη/πελάτη, που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της επιχείρησής μας, των συνεργατών της και των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/Καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/Καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α)   Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του δικτυακού τόπου και για τα οποία ο χρήστης/πελάτης δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσει.

(β)   Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Eroe Athens Jewelry και του δικτυακού τόπου eroeathens.com.

(γ)   Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο eroeathens.com από τα μέλη του.  

(δ)   Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του δικτυακού τόπου.

     ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες 

Μέσω του δικτυακού τόπου eroeathens.com δύναται να παρατίθενται παραπομπές και σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων, δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/πελάτες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων, links, hyperlinks, banners, video, σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, οι οποίοι δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το eroeathens.com ή την Eroe Athens Jewelry.

Η Eroe Athens Jewelry δεν αντιπροσωπεύει, δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους, συνεπώς δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/πελάτη, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν, ούτε και θα καθίσταται υπεύθυνη για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο eroeathens.com και συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Γενικοί Όροι  Χρήσης, οι Όροι Συναλλαγών και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Eroe Athens Jewelry δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.

Ο δικτυακός τόπος eroeathens.com παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο αποκλειστικά με σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών/καταναλωτών του κατά την αναζήτηση και την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. 

Η τοποθέτηση των συνδέσμων από το δικτυακό τόπο eroeathens.com δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Eroe Athens Jewelry, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών/πελατών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα του eroeathens.com  που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο eroeathens.com σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του eroeathens.com, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Eroe Athens Jewelry και των αντίστοιχων δικαιούχων.

   Ευθύνη χρηστών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος – πρόσβαση και χρήση

Ο χρήστης/πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Eroe Athens Jewelry ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του χρήστη/πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα.

Ο χρήστης/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από το δικτυακό τόπο eroeathens.com και η Eroe Athens Jewelry δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του χρήστη/πελάτη, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

Ακυρότητα γενικού όρου χρήσης ή online καταστήματος 

Εφ’ όσον κριθεί νομοθετικά ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ad hoc, περίπτωση ακυρότητας γενικού όρου αγοραπωλησίας ή όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, επέρχεται σχετική ακυρότητα του αντιστοίχου ή των αντιστοίχων όρων, χωρίς, κατ’ αρχάς, τούτο να συμπαρασύρει σε ακυρότητα και τους υπόλοιπους όρους, η οποία εξακολουθεί να ισχύει με κάλυψη του κενού από συναφή διάταξη ενδοτικού δικαίου ή, εφόσον αυτή απουσιάζει, με την εφαρμογή του ερμηνευτικού κανόνα των συμβάσεων του άρθρου 200 του ΑΚ, εκτός και αν ήθελε προβληθεί και αποδειχθεί ότι τα μέρη δεν θα προχωρούσαν στην αγοραπωλησία ή στη χρήση του ιστοτόπου, χωρίς τον επίμαχο όρο. 

 

       ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μεταξύ των κυρίων αποφάσεων διακρίνονται η Ελληνική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969) περί του Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ.131 περί προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον Δικτυακό Τόπο μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας σταλούν στη διεύθυνση info@eroeathens.com ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.